Goed overleg met de Raad van toezicht, 
ondernemingsraad en de centrale oudercommissie, 
zijn voor ons essentieel. Zij zijn belangrijke 
sparringpartners voor de directie.
Belangen
behartigen
Goed overleg met de Raad van toezicht,
ondernemingsraad en de centrale
oudercommissie, zijn voor ons
essentieel. Zij zijn belangrijke
sparringpartners voor de directie.
Belangen
behartigen

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

Bink is lid van Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).
De BMK is een vereniging van kinderopvangorganisaties die kinderopvang zien als een basisvoorziening voor de ontwikkeling van alle kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Monique Wittebol, algemeen directeur van Bink, zit sinds de oprichting in 2016 in het bestuur van BMK. De BMK vormt als collectief een sterke stem richting maatschappelijke en politieke partners, door actief het gesprek aan te gaan, mee te denken, voorstellen te schrijven, te monitoren et cetera. Onderwerpen die in 2017 op de agenda stonden waren onder meer de cao-onderhandeling, kinderopvang als basisvoorziening, nieuwe wetten en regelingen. 

Ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad (OR) staat het behartigen van de collectieve belangen van de medewerkers en een goede informatievoorziening aan het personeel centraal. De OR van Bink bestaat uit twaalf betrokken medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. In 2017 heeft de OR twaalf instemmingsverzoeken en adviesaanvragen behandeld. Zo heeft de OR instemming gegeven voor het contractbeleid en het verzuimbeleid en advies uitgebracht over de overname van peuterspeelzaal Zonnestraaltje. Bovendien heeft de OR het initiatief genomen voor de Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VWMG)-commissie binnen Bink.

 

Raad van toezicht

De Raad van toezicht (RvT) is werkgever van de directie (raad van bestuur) van Bink en ziet erop toe dat de directie handelt in het belang van de organisatie. Hij heeft als taak de begroting, jaarrekening en meerjarenbeleid goed te keuren en mee te denken met de strategie van Bink. Dit jaar heeft de RvT bijzondere aandacht gehad voor de aanstaande nieuwe privacywetgeving (AVG) en de positieve uitkomsten van de klanttevredenheidstoets.

Centrale 
oudercommissie

De centrale oudercommissie (COC) vertegenwoordigt alle vestigingen en ouders van Bink. De COC heeft op bepaalde terreinen, zoals het pedagogisch beleid, een adviserende rol, maar is ook een belangrijk klankbord voor de directie van Bink. In 2017 hebben beide COC’s (van Hilversum en Soest) onder meer geadviseerd over de tariefstelling en de aanpassingen in ons beleid als gevolg van de invoering van de Wet IKK (zie eerder in dit jaarverslag). De COC’s bespraken ook het klanttevredenheidsonderzoek en de nieuwe verdeling van vestigingen. Inhoudelijk werden de COC’s meegenomen in de werkwijze ‘Spelend ontwikkelen’ door hoogleraar Paul Leseman van de Universiteit Utrecht.